Kiserőmű

VET 3. § 32. alapján: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű

Az erőmű teljesítménye a közcélú hálózatra hatással lévő generátor(ok)/inverter(ek) váltakozó áramú oldalára meghatározott tervezési körülmények között mérhető névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.

A termelt villamos energia értékesítője:

Kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energia vagy a KÁT rendszerben, vagy egy villamos kereskedő számára kerülhet értékesítésre. Az átvétel feltételeiről és az árakról tőlük lehet információt kérni.

A Kiserőmű igénybejelentésének folyamata:

1, Igénybejelentés

Az NKM Áramhálózati Kft. minden kiserőműves igényt egyedi igényként kezel. A közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.

 

Az igénybejelentő nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

ÜSZ NKM Áramhálózati M08 6bbiz 2017_1102_k Igenybejelentő_KE_MKE_létesítésére.pdf

Az igénybejelentéshez a nyomtatványon szereplő mellékleteket kérjük csatolni!

 

A 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján a kiserőmű igénybejelentésére vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Ennek összege 2019. január 1-jétől 140.160,- Ft + 27 % ÁFA. Az igénybejelentésben szereplő címre kiállított számlát kérésre e-mailben is megküldjük.

 

Az igények feldolgozása, a hiánytalanul kitöltött igénybejelentők beérkezési sorrendjében történik.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az alábbi eseteket új igénybejelentésként tudjuk kezelni:

• a kiadott tájékoztató (ajánlat, részletes csatlakozási feltételek) érvényességi idejének meghosszabbítása

• a kiadott tájékoztatóban szereplő hrsz.-tól eltérő hrsz. számon kívánják a kiserőművet megvalósítani (a telekrendezés miatti hrsz. szám változást kivéve)

• a kiadott teljesítményt az ajánlatban szereplő hrsz. számon, több megvalósuló kiserőmű között kívánják szétosztani.

2, Ajánlat

Az igénybejelentés alapján az NKM Áramhálózati Kft. megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit. kerülnek megadásra a szükséges alállomási beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei, valamint az elszámolási célú mér

Ebben kerül megadásra, hogy a közcélú hálózat mely részére csatlakozhat az erőmű. Részletesen ismerteti az elfogadó nyilatkozathoz szükséges Szándéknyilatkozat tartalmát.

3, Megvalósíthatósági tanulmány

A 120 kV-os hálózathoz történő csatlakozás esetén mindenképpen, ennél kisebb feszültségszintre történő csatlakozás esetén pedig az ajánlatban kért esetekben megvalósíthatósági tanulmányt kell készítni, melyet az NKM Áramhálózati Kft.-nek jóváhagyásra be kell nyújtani.

4, Szándéknyilatkozat

Az ajánlat elfogadására - ha szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak elkészültét követően - a beruházónak Szándéknyilatkozatot kell küldeni. Ebben kerül bemutatásra a tervezett erőmű kialakítása, a tervezett csatlakozási pont és a termelői vezeték nyomvonala. A részletes csatlakozási feltételeket az ajánlatot elfogadó nyilatkozat és a Szándéknyilatkozat alapján határozza meg az NKM Áramhálózati Kft.

5, Részletes csatlakozási feltételek

A részletes csatlakozási feltételeket meghatározó levelünk tartalmazza a közcélú hálózatot érintő beavatkozások leírását. A részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levél alapján lehet a kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó, a közcélú hálózatot érintő tervezési feladatokat megkezdeni. Itt kerülnek megadásra a szükséges alállomási beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei, valamint az elszámolási célú mérés kiépítésének előírásai.

6, Csatlakozási terv

A csatlakozási terv egyes fejezeteit a mérnökkamarai jegyzékben szereplő, az adott berendezéstípusra jogosítvánnyal rendelkező tervező készítheti el. A csatlakozási terv egyes fejezeteit összefüggő, egységes dokumentumként kell az NKM Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra átadni. A Csatlakozási dokumentációt az ajánlat mellékleteként kiküldött előlappal együtt kell benyújtani.

7, Csatlakozási terv jóváhagyás

A csatlakozási tervet az NKM Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra be kell mutatni. Amennyiben a terv nem megfelelő, akkor annak pontosítását kérjük a dokumentáció benyújtójától. 120 kV-os csatlakozás esetén a MAVIR Zrt. jóváhagyása is szükséges, melyhez Társaságunk továbbítja a leadott tervet.

Csatlakozási helyre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálatáért az 52/2013 (IX.13.) NFM rendelet értelmében külön díj kérhető. Ennek pontos összegét az csatlakozási terv felülvizsgálatra történő benyújtásakor érvényes Elosztói Üzletszabályzat M2. számú mellékletének 8.2 pontja tartalmazza. A felülvizsgálat eredményét tartalmazó levelünk kiküldésének feltétele a külön díj befizetése.

8, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötése

A jóváhagyott csatlakozási terv után küldjük ki aláírásra a Hálózati Csatlakozási Szerződést, amely szükséges a vételezés és a hálózatba történő betáplálás kialakításához.

A beruházó és az NKM Áramhálózati Kft. közötti Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötéséhez a kiserőmű beruházójának az alábbi eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumokat kell benyújtani:

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat

2. jogerős környezetvédelmi határozat

3. jogerős építési engedély a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól

4. jóváhagyott csatlakozási terv

 

9, Közcélú hálózati elemekre vonatkozó kiviteli terv készítése

Az engedélyes tervek elkészítésére vonatkozóan ügyfelünknek a Hálózati Csatlakozási Szerződést megküldő levelünkhöz mellékelt listából kiválasztott, keret-megállapodással rendelkező partnerünkkel közvetlenül kell szerződniük. A Tervezőiknek a tervezési feladatleírást Társaságunktól kell megkérniük a tervezés megkezdése előtt, a csatlakozási szerződést megküldő levelünk mellékletekben megadott tervezésre vonatkozó megbízólevelekkel.

10, Közcélú hálózati elemek kivitelezése

A kivitelezéseket Társaságunk végzi, melyre forrásátadás-átvételi megállapodást kötünk. A kivitelezésre vonatkozó megállapodást a Hálózati Csatlakozási Szerződést megküldő levelünkhöz csatolt megrendelő kitöltött és aláírt példányának Társaságunk Csatlakozási Irodájához történő megküldésével kell ügyfelünknek kezdeményeznie. A megrendelő mellett kérjük, hogy az alállomási munkáról és a közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozásról szóló kiviteli terveket is szíveskedjenek benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kivitelezés várható határideje a Forrásátadási megállapodás megkötésétől és az előleg beérkezésétől számított 4 hónap. A kivitelezés ütemezése során kérjük a közcélú hálózaton szükséges beavatkozások határidejét is figyelembe venni.

11, Üzembe helyezési eljárás

Az üzembe helyezésre az kiserőmű és a közcélú hálózati beavatkozás elkészültét a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.

Az üzembe helyezéshez szükséges dokumentumok listáját a forrásátadás-átvételi megállapodás kiküldésével egyidejűleg küldjük meg.

A kiserőmű kereskedelmi üzemének megkezdésének feltétele, hogy a Rendszerhasználó rendelkezzen az NKM Áramhálózati Kft.-vel kötött Üzemviteli Megállapodással, Hálózathasználati szerződéssel, üzembe helyezett elszámolási méréssel és az erről kiállított beavatkozási lappal, Üzembe helyezési jegyzőkönyvvel, a csatlakozási ponton Rendszerhasználói szempontból vételezésre kerülő villamos energiára vonatkozó vételezési kereskedelmi szerződéssel, valamint a termelt villamos energia átvételére vonatkozó Kereskedelmi szerződéssel és Mérlegkör Tagsági Megállapodással.

Az üzembe helyezésre meghívót kell küldeni Társaságunk részére. Az üzembe helyezési eljárás során a beruházó által összeállított üzembehelyezési program alapján ellenőrizzük a védelmi beállításokat, a telemechanikai összeköttetés, távműködtetést, az elszámolási mérést.

Az üzembehelyezési program nyomtatványát itt találja meg.

Kiserőmű létesítéséhez az Elosztói Szabályzat 6/A mellékletében szereplő szabványokon és előírásokon túl további szabványokat és előírásokat is be kell tartani, ezeken kívül szükséges lehet további hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzése is. Ezek meglétét az NKM Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.

Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni. A visszatáplálás megakadályozására energiairány-érzékelő automatikát kérünk beépíteni.

A részletesebb műszaki feltételek és folyamat leírás az Elosztói Szabályzat 6/A  mellékletében található.

Az írásos igénybejelentést az alábbi címre kell küldeni:

NKM Áramhálózati Kft.

Csatlakozási Iroda

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

6701 Pf.: 88.

e-mail: hcsszt@nkmaramhalozat.hu 

Telefon: 06/62/565-902

Fax: 06/62/568-000

Tájékoztatás a megújuló energiaforrásból, valamint hulladékból, mint energiaforrásból termelő- erőművek csatlakozási lehetőségeiről

A 120 kV-os hálózaton elérhető szabad kapacitások térképe:

 

A tájékoztatásunk tartalmazza az elosztói engedélyes működési területén lévő 120 kV-os hálózat vonatkozásában a zárolt körzeteket. Ezen területeken a kiserőművek csatlakoztatása nem valósítható meg jelentős hálózati beavatkozások nélkül. A zárolt körzetek ellátási területét a térképen pirossal jelöljük. A számolt adatokat a térképen szereplő időpontban hálózati kiépítettség, a meglévő hálózatra csatlakozó erőművi egységek és a kiajánlott kapacitások figyelembevételével határoztuk meg.

 

A térképen szereplő adatok havonta aktualizálásra kerülnek.

 

A nagy/középfeszültségű alállomások gyűjtősínjén elérhető szabad kapacitások térképe:

 

A tájékoztatásunk tartalmazza az elosztói engedélyes működési területén lévő közcélú nagy/középfeszültségű alállomások vonatkozásában a zárolt alállomási körzeteket. Ezen területeken a kiserőművek csatlakoztatása nem valósítható meg jelentős alállomási beavatkozások nélkül. A zárolt alállomási körzetek ellátási területét a térképen pirossal jelöljük. A számolt alállomási adatokat a térképen szereplő időpontban hálózati kiépítettség és a meglévő hálózatra csatlakozó erőművi egységek és a kiajánlott kapacitások figyelembevételével határoztuk meg.

A honlapon közzétett tájékoztatón nem zárolt körzetként feltüntetett területre érkező igény nem jelent automatikusan közcélú hálózat fejlesztése nélkül történő csatlakozási lehetőséget. Minden esetben a közcélú hálózat fejlesztésének szükségességéről az elosztói engedélyes az igénybejelentésre küldött tájékoztatóban nyilatkozik.

 

A térképen szereplő adatok havonta aktualizálásra kerülnek.

 

Tájékoztatás a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy az EU 2016/631. rendelete hatályba lépett. A beruházás tervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni a benne foglaltakat.

 

 

 

 

 

 

 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.